Ostrzeżenie o ryzyku:
Obrót instrumentami takimi jak Forex, kontrakty CFD oraz innymi instrumentami pochodnymi wiąże się z podejmowaniem transakcji z wykorzystaniem 'produktów złożonych' określonych przez FCA. Musisz upewnić się, że przeczytałeś w całości ostrzeżenie o ryzyku, które znajduje się na dole strony głównej lub kliknij w poniższy link, aby otworzyć ostrzeżenie o ryzyku. Musisz zapoznać się z treścią ostrzeżenia o ryzyku przed założeniem konta lub rozpoczęciem handlu. Każda transakcja wiąże się z ryzykiem. Straty mogą przekroczyć depozyty. Prosimy, abyś upewnił się, czy w pełni rozumiesz to ryzyko.

Ostrzeżenie o Ryzyku

1) Postanowienia ogólne

1.1 W niniejszym Ostrzeżeniu o Ryzyku określenie „my", „nasz" lub „nas" odnosi się do VIBHS Financial Ltd, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 08279988, z siedzibą pod adresem: 68 Lombard Street, London, EC3V 9LJ. Jesteśmy podmiotem upoważnionym i regulowanym przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority, „FCA") pod numerem referencyjnym firmy 613381. W niniejszym Ostrzeżeniu o Ryzyku określenie „Państwo" lub odnosi się do Państwa jako klienta.

1.2 Niniejsze Ostrzeżenie o Ryzyku przekazujemy Państwu, jako Klientowi Detalicznemu, zgodnie z przepisami FCA. Według przepisów tych Klienci Detaliczni otrzymują najwięcej zabezpieczeń.

1.3 Niniejsze ostrzeżenie nie jest w stanie ujawnić wszystkich czynników ryzyka i innych istotnych aspektów takich produktów, jak kontrakty futures, opcje, udziały w inwestycjach i kontrakty na różnice kursowe. Nie należy zajmować się obrotem tymi produktami, jeżeli nie rozumieją Państwo ich charakteru i zakresu swojego narażenia na ryzyko. Winni również Państwo upewnić się, że produkt jest dla Państwa odpowiedni w świetle Państwa okoliczności i sytuacji finansowej. Niektóre strategie, takie jak pozycje „spread" czy „straddle", mogą być równie ryzykowne jak zwykłe pozycje długie lub krótkie.

1.4 Mimo że do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym można wykorzystywać instrumenty pochodne, niektóre z tych produktów są nieodpowiednie dla wielu inwestorów. Różne instrumenty wiążą się z różnymi poziomami narażenia na ryzyko, więc podejmując decyzję o obrocie takimi instrumentami, należy mieć świadomość poniższego.

2) Kontrakty terminowe futures

2.1 Transakcje kontraktami futures obejmują zobowiązanie do wykonania lub przyjęcia dostawy składnika aktywów bazowych umowy w późniejszym terminie, lub, w niektórych przypadkach, do uregulowania danej pozycji gotówką.

2.2 Wiążą się one z wysokim stopniem ryzyka. „Dźwignia finansowa", często uzyskiwana w handlu kontraktami futures, oznacza, że niewielki depozyt albo przedpłata może prowadzić do wysokich strat lub zysków. Oznacza to również, że stosunkowo niewielka zmiana może skutkować proporcjonalnie znacznie większą zmianą wartości inwestycji, co może działać przeciwko Państwu lub na Państwa korzyść.

2.3 Transakcje futures zawierają zobowiązanie warunkowe, winni więc Państwo być świadomi konsekwencji tego faktu, w szczególności wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, określonych w ust. 7 poniżej.

3) Opcje

3.1 Istnieje wiele różnych typów opcji o różnych właściwościach, podlegających następującym warunkom.

3.2 Kupno opcji wiąże się z mniejszym ryzykiem niż ich sprzedaż, ponieważ, jeżeli cena składnika aktywów bazowych zmieni się na Państwa niekorzyść, można pozwolić na wygaśnięcie opcji. Maksymalna strata ogranicza się do składki wraz z prowizją lub innymi kosztami transakcji, jednakże, w przypadku nabycia opcji kupna na kontrakcie terminowym i późniejszego skorzystania z tej opcji, otrzymają Państwo nabycie kontraktu. Narazi to Państwa na ryzyko opisane w ust. 2 i 7.

3.3 W przypadku wystawiania opcji ryzyko jest znacznie większe niż przy kupnie. Mogą Państwo być zobowiązani do zapłaty marży dla utrzymania swojej pozycji, a poniesione straty mogą znacznie przewyższać otrzymaną premię. Wystawiając opcję, przyjmują Państwo prawne zobowiązanie do kupna lub sprzedaży składnika aktywów bazowych, jeżeli opcja ta jest wykonywana przeciwko Państwu, bez względu na to, jak bardzo cena rynkowa oddaliła się od ceny wykonania. Jeżeli posiadają już Państwo składnik aktywów bazowych zakontraktowany do sprzedaży (opcje określane jako „pokryte opcje kupna"), ryzyko jest zmniejszone. Jeżeli nie posiadają Państwo składnika aktywów bazowych („niepokryte opcje kupna"), ryzyko może być nieograniczone. Wyłącznie doświadczone osoby winny rozważać wystawianie opcji niepokrytych, i to dopiero po uzyskaniu pełnych danych dotyczących obowiązujących warunków i potencjalnego narażenia na ryzyko.

3.4 Niektóre firmy członkowskie London Stock Exchange, na specjalnych zasadach giełdowych, wystawiają opcje szczególnego typu, zwane „opcjami tradycyjnymi". Mogą one wiązać się z większym ryzykiem niż inne opcje. Ceny dwukierunkowe zazwyczaj nie są notowane i nie istnieje rynek giełdowy, na którym można by zamknąć pozycję otwartą lub wpłynąć na równą lub przeciwną transakcję, aby odwrócić pozycję otwartą. Trudne może być oszacowanie jej wartości lub, w przypadku sprzedającego taką opcję, zarządzanie narażeniem na ryzyko.

3.5 Niektóre rynki opcji działają na podstawie depozytu zabezpieczającego, w ramach którego nabywcy nie wpłacają pełnej premii na rzecz opcji w momencie jej kupna. W takiej sytuacji można zostać następnie wezwanym do zapłaty marży za opcję do poziomu premii. W przypadku niewykonania powyższego zgodnie z wymaganiem, Państwa pozycja może ulec zamknięciu lub likwidacji w taki sam sposób jak pozycja kontraktów futures.

4) Kontrakty na różnice kursowe

4.1 Kontrakty terminowe i opcje mogą być również określane jako kontrakty na różnice kursowe. Mogą to być opcje i kontrakty terminowe na indeks FTSE 100 lub inny indeks, a także swapy walutowe i swapy na stopy procentowe. Jednakże, w odróżnieniu od innych kontraktów terminowych i opcji, kontrakty te można rozliczać wyłącznie gotówką.

4.2 Inwestowanie w kontrakt na różnice kursowe wiąże się z takimi samymi czynnikami ryzyka jak inwestowanie w kontrakty terminowe lub opcje, należy więc mieć świadomość tych czynników, określonych odpowiednio w ust. 2 i 3.

4.3 Transakcje na kontrakty na różnice kursowe mogą również zawierać zobowiązanie warunkowe, należy więc mieć świadomość konsekwencji tego faktu, określonych w ust. 7.

5) Pozagiełdowe transakcje instrumentów pochodnych

5.1 Nie zawsze jest oczywiste, czy dany instrument pochodny jest umieszczony na giełdzie, czy w pozagiełdowej transakcji instrumentów pochodnych. Mamy obowiązek wyraźnie wskazywać, jeżeli przystępują Państwo do pozagiełdowej transakcji instrumentów pochodnych.

5.2 Chociaż niektóre rynki pozagiełdowe odznaczają się wysoką płynnością, transakcje pozagiełdowych lub „niezbywalnych" instrumentów pochodnych mogą wiązać się z większym ryzykiem niż inwestowanie w pochodne giełdowe, ponieważ nie istnieje rynek giełdowy, na którym można by zamknąć pozycję otwartą. Niemożliwa może się okazać likwidacja istniejącej pozycji, ocena wartości pozycji wynikającej z transakcji pozagiełdowej lub ocena narażenia na ryzyko.

5.3 Ceny zakupu i ceny ofertowe nie muszą być notowane, a nawet jeżeli są, to będą ustalane przez podmioty obracające tymi instrumentami, w związku z czym trudne może być ustalenie ceny godziwej.

6) Rynki zagraniczne

6.1 Na rynkach zagranicznych mogą występować inne czynniki ryzyka niż na rynkach brytyjskich. W niektórych przypadkach ryzyko będzie wyższe. Na życzenie przedstawimy wyjaśnienie odpowiednich czynników ryzyka i zabezpieczeń (jeżeli istnieją), funkcjonujących na dowolnych rynkach zagranicznych, w tym zakres, w którym przyjmujemy odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania przez firmę zagraniczną, poprzez którą prowadzimy obrót.

6.2 Potencjał zysku lub straty na transakcjach na rynkach zagranicznych lub kontraktami denominowanymi w walucie obcej podlega wahaniom kursów wymiany walut.

7) Transakcje inwestycyjne ze zobowiązaniem warunkowym

7.1 Transakcje inwestycyjne ze zobowiązaniem warunkowym, obejmujące depozyt zabezpieczający, wymagają dokonania serii płatności na poczet ceny nabycia, zamiast natychmiastowego wpłacenia całej ceny nabycia.

7.2 W przypadku obrotu kontraktami terminowymi na różnice kursowe lub opcje sprzedaży można ponieść całkowitą stratę marży zdeponowanej u nas na rzecz ustanowienia lub utrzymania pozycji. Jeżeli rynek zmieni się na Państwa niekorzyść, mogą zostać Państwo wezwani do płatności znacznej marży dodatkowej w krótkim czasie, aby utrzymać pozycję. Jeżeli nie zrobią tego Państwo w wymaganym terminie, Państwa pozycja może ulec likwidacji ze stratą, a Państwo poniosą odpowiedzialność za powstały deficyt.

7.3 Nawet jeżeli transakcja nie jest objęta depozytem zabezpieczającym, może obejmować zobowiązanie do dokonywania dalszych wpłat, w niektórych przypadkach przekraczających każdą kwotę wpłaconą w momencie przystąpienia do umowy.

7.4 Z wyjątkiem przypadków szczegółowo przewidzianych przez FCA, możemy przeprowadzać wyłącznie transakcje z depozytem zabezpieczającym lub z zobowiązaniem warunkowym z Państwem lub dla Państwa, jeżeli transakcje te są notowane lub zgodne z zasadami uznanej lub wyznaczonej giełdy inwestycyjnej. Transakcje inwestycyjne z zobowiązaniem warunkowym nie realizowane w taki sposób mogą narazić Państwa na znacznie większe ryzyko.

8)  Transakcje z ograniczoną odpowiedzialnością

8.1 Przed przystąpieniem do transakcji z ograniczoną odpowiedzialnością winni Państwo otrzymać od nas formalne pisemne oświadczenie potwierdzające, że zakres Państwa zobowiązania z tytułu straty na każdej transakcji będzie ograniczony do kwoty uzgodnionej przez Państwa przed przystąpieniem do transakcji.

8.2 Kwota, którą mogą Państwo ztracić w transakcjach z ograniczoną odpowiedzialnością, jest niższa niż w innych transakcjach z depozytem zabezpieczającym, pozbawionych określonego limitu straty, jednak, chociaż zakres straty będzie objęty ustalonym limitem, mogą Państwo ponieść stratę w stosunkowo krótkim czasie. Strata może być ograniczona, jednak ryzyko poniesienia całkowitej straty do kwoty uzgodnionej jest znaczne.

9) Zabezpieczenie

9.1 Jeśli zdeponują Państwo u nas zabezpieczenie, jego traktowanie będzie się różnić w zależności od typu transakcji, kategorii klienta, do której Państwo należą, oraz miejsca przeprowadzania transakcji. Sposób traktowania Państwa zabezpieczenia może różnić się zasadniczo w zależności od tego, czy prowadzą Państwo obrót na uznanej lub wyznaczonej giełdzie inwestycyjnej, zgodnie z zasadami tej giełdy (i powiązanej izby rozliczeniowej), czy w handlu pozagiełdowym, oraz od tego, czy są państwo Klientem Detalicznym, czy należą do innej kategorii (dalsze informacje - zob. ust. 2.2 Umowy z Klientem). Po rozpoczęciu obrotu w Państwa imieniu złożone zabezpieczenie może utracić tożsamość Państwa własności.

9.2 Nawet jeżeli Państwa transakcje ostatecznie okażą się dochodowe, mogą Państwo nie odzyskać tych samych aktywów, które Państwo zdeponowali, i potencjalnie będą musieli przyjąć płatność gotówką. Przed zdeponowaniem u nas zabezpieczenia winni Państwo dowiedzieć się od nas, w jaki sposób będzie ono traktowane.

10) Prowizje

Przed rozpoczęciem obrotu winni Państwo uzyskać dane o wszelkich prowizjach i innych opłatach, do których są Państwo zobowiązani. Jeżeli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w kategoriach pieniężnych (lecz, na przykład, jako procent wartości kontraktu), winni Państwo otrzymać wyraźne pisemne wyjaśnienie, zawierające odpowiednie przykłady, w celu ustalenia, co mogą oznaczać dane opłaty w konkretnych kategoriach pieniężnych. W przypadku kontraktow terminowych, jeżeli prowizja pobierana jest jako procent, w normalnych warunkach oznacza to procent całkowitej wartości umowy, a nie po prostu procent początkowej wpłaty.

11) Zawieszenia obrotu

W niektórych warunkach obrotu likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. Może to nastąpić, na przykład, w okresach gwałtownych wahań cen, jeżeli cena rośnie lub opada w ciągu jednej sesji giełdowej w takim stopniu, że według przepisów odpowiedniej giełdy obrót zostaje zawieszony lub ograniczony. Wydanie zlecenia „stop-loss" niekoniecznie ograniczy Państwa straty do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić wykonanie takiego zlecenia w ustalonej cenie.

12. Zabezpieczenia izby rozrachunkowej

Na wielu giełdach realizacja transakcji przez nas (lub osobę trzecią, z którą współpracujemy na Państwa rzecz) jest „gwarantowana" przez giełdę lub izbę rozrachunkową. Jednakże w większości przypadków nieprawdopodobne jest, aby gwarancja taka obejmowała Państwa, klienta, i może nie chronić Państwa w przypadku niewykonania przez nas lub inną osobę zobowiązań wobec Państwa. Na życzenie wyjaśnimy każde zabezpieczenie oferowane w ramach gwarancji rozrachunkowej dotyczącej wszelkich giełdowych instrumentów pochodnych, którymi Państwo obracają. Nie istnieje izba rozrachunkowa dla tradycyjnych opcji ani standardowo dla instrumentów pozagiełdowych, którymi obrót nie odbywa się według zasad uznanej lub wyznaczonej giełdy inwestycyjnej.

13. Niewypłacalność

Niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązań ze strony naszej lub innych brokerów zaangażowanych w Państwa transakcję może prowadzić do likwidacji lub zamykania pozycji bez Państwa zgody. W niektórych warunkach mogą Państwo nie otrzymać zwrotu rzeczywistych aktywów wniesionych jako zabezpieczenie, a także być zmuszeni przyjmować wszelkie możliwe płatności gotówką. Na życzenie przedstawimy Państwu wyjaśnienia zakresu, w którym przyjmujemy odpowiedzialność za niewypłacalność lub niewykonanie zobowiązań przez inne firmy zaangażowane w Państwa transakcje.

Jeżeli po przeczytaniu niniejszego dokumentu nie rozumieją Państwo któregokolwiek z opisanych powyżej ostrzeżeń o ryzyku, prosimy o kontakt przed podjęciem dalszych działań lub o konsultację z niezależnym doradcą w zakresie usług finansowych.